Tag Archives: ผลแห่งการให้ทาน

อานิสงส์การบริจาคทาน*

23 May

เรื่อง : หนังสืออมตะธรรม

พระพุทธองค์ ได้ตรัสถึงผลแห่งการให้ทานของสัปปุริสชนว่า เขาผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่มั่งคั่ง
มีทรัพย์มาก มีอำนาจมาก เป็นที่รักและที่นับถือของเทวดาทั้งหลาย ทั้งยังตรัสถึง
สัปปุริสทาน 5
พร้อมทั้งอานิสงส์งว่า

1. ผู้ให้ทานด้วยความศรัทธา มีความเชื่ออย่างมีเหตุผล ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มีรูปงาม ผิวพรรณงดงาม น่าดู น่าชม

2. ผู้ให้ทานด้วยความเคารพ  ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมมีบุตร ภรรยา
คนรับใช้ หรือบุคคลใดก็ตาม บุคคลเหล่านั้นย่อมสนใจตั้งอยู่ในโอวาทอย่างดี

3. ผู้ให้ทานตามกาล  ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา ความต้องการที่เกิดขึ้นตามกาล
ย่อมบริบูรณ์

4. ผู้ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์  ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา จิตของเขาย่อมได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลทั้งหลาย

5. ผู้ให้ทานไม่กระทบตน ไม่กระทบผู้อื่น  ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา ย่อมไม่พบกับความเสื่อมแห่งทรัพย์สมบัติ ภยันอัตรายทั้งปวง

“ทำบุญแล้วต้องให้ทานต่ออย่าหวง ทำบุญแล้วให้ทาน รวย”
ทำบุญแล้วไม่ให้ทาน จน เราจึงเรียกว่า ทำบุญสุนทาน”

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
จากหนังสือ ใบไม้ในกำมือ หน้า 68-69 นายชินวัฒก์ รัตนเสถียร รวบรวมเรียบเรียง
Advertisements